Chirasorb

Chirasorb braided natural
Bezjehlový návlek-krátkometráž
EP USP

-
1 5/0 3x45cm LN0012

-
1,5 4/0 2x75cm LN0023

-
1,5 4/0 3x45cm LN0013

-
2 3/0 10x45cm LN0064

-
2 3/0 2x75cm LN0024

-
2 3/0 3x45cm LN0014

-
3 2/0 10x45cm LN0065

-
3 2/0 2x75cm LN0025

-
3 2/0 3x45cm LN0015

-
3,5 0 3x45cm LN0016
Chirasorb braided natural
Jehlový návlek
EP USP
DS12

needle
0,7 6/0 1x45cm LN1201
1 5/0 1x45cm LN1202
DS15

needle
1,5 4/0 1x45cm LN1206
2 3/0 1x45cm LN1207
DS16

needle
0,7 6/0 1x45cm LN1209
1 5/0 1x45cm LN1208
DS19

needle
1 5/0 1x45cm LN1215
1,5 4/0 1x45cm LN1216
1,5 4/0 1x75cm LN1211
2 3/0 1x45cm LN1217
2 3/0 1x75cm LN1212
3 2/0 1x75cm LN1213
DS25

needle
1.5 4/0 1x75cm LN1231
2 3/0 1x45cm LN1332
2 3/0 1x75cm LN1232
3 2/0 1x75cm LN1233
DS30

needle
3 2/0 1x75cm LN1243
3,5 0 1x75cm LN1244
DSM12

needle
0,7 6/0 1x45cm LN0201
1 5/0 1x45cm LN0202
1,5 4/0 1x45cm LN0203
DSM15

needle
1 5/0 1x45cm LN0206
1,5 4/0 1x45cm LN0207
2 3/0 1x45cm LN0208
DSM19

needle
1,5 4/0 1x45cm LN0216
1,5 4/0 1x75cm LN0212
2 3/0 1x75cm LN0213
DSM25

needle
2 3/0 1x45cm LN0228
2 3/0 1x75cm LN0223
3 2/0 1x75cm LN0224
HR13

needle
1 5/0 1x45cm LN0252
1,5 4/0 1x45cm LN0253
1.5 4/0 1x75cm LN0153
HR18

needle
1,5 4/0 1x75cm LN0256
2 3/0 1x75cm LN0257
HR22

needle
2 3/0 1x75cm LN0262
3 2/0 1x75cm LN0263
HR27

needle
2 3/0 1x75cm LN0266
HR30

needle
3,5 0 1x75cm LN0274
HRT17

needle
1,5 4/0 1x75cm LN0561
2 3/0 1x75cm LN0562
HRT22

needle
2 3/0 1x75cm LN0572
Chirasorb braided violet
Bezjehlový návlek-krátkometráž
EP USP

-
1 5/0 2x75cm LV0022

-
1 5/0 3x45cm LV0012

-
1 5/0 6x45cm LV0042

-
1,5 4/0 1x150cm LV0083

-
1,5 4/0 2x75cm LV0023

-
1,5 4/0 3x45cm LV0013

-
1,5 4/0 5x75cm LV0053

-
1,5 4/0 6x45cm LV0043

-
2 3/0 10x45cm LV0064

-
2 3/0 1x150cm LV0084

-
2 3/0 2x75cm LV0024

-
2 3/0 3x45cm LV0014

-
2 3/0 5x75cm LV0054

-
2 3/0 6x45cm LV0044

-
2 3/0 6x75cm LV0059

-
3 2/0 10x45cm LV0065

-
3 2/0 12x45cm LV4565

-
3 2/0 1x150cm LV0085

-
3 2/0 2x75cm LV0025

-
3 2/0 3x45cm LV0015

-
3 2/0 5x75cm LV0055

-
3 2/0 6x45cm LV0045

-
3 2/0 6x75cm LV0051

-
3,5 0 10x45cm LV0066

-
3,5 0 1x150cm LV0089

-
3,5 0 2x75cm LV0026

-
3,5 0 3x45cm LV0016

-
3,5 0 5x75cm LV0056

-
3,5 0 6x45cm LV0046

-
3.5 0 6x75cm LV0060

-
4 1 10x45cm LV0067

-
4 1 1x150cm LV0087

-
4 1 2x75cm LV0027

-
4 1 3x45cm LV0017

-
4 1 5x75cm LV0057

-
4 1 6x45cm LV0047

-
4 1 6x75cm LV4557

-
5 2 10x45cm LV0068

-
5 2 12x45cm LV4568

-
5 2 1x150cm LV0090

-
5 2 2x75cm LV0028

-
5 2 3x45cm LV0018

-
5 2 5x75cm LV0058

-
5 2 6x45cm LV0048
Chirasorb braided violet
Jehlový návlek
EP USP
2xHR27

needle
2 3/0 1x90cm LV2466
3 2/0 1x90cm LV2467
ART30black

needle
1,5 4/0 1x45cm LV0630
DR15

needle
1,5 4/0 1x75cm LV0724
DR21

needle
3 2/0 1x75cm LV0744
DR30

needle
2 3/0 1x75cm LV0746
DRN60
needle
4 1 1x1m LV0699
DRT17

needle
2 3/0 1x75cm LV0555
DS11

needle
0.5 7/0 1x45cm LV0193
DS12

needle
0,7 6/0 1x45cm LV0201
1 5/0 1x45cm LV0202
1,5 4/0 1x45cm LV0203
DS15

needle
0.7 6/0 1x45cm LV0200
1 5/0 1x45cm LV0205
1,5 4/0 1x45cm LV0206
1,5 4/0 1x75cm LV0209
2 3/0 1x45cm LV0207
DS19

needle
1 5/0 1x45cm LV0214
1,5 4/0 1x45cm LV0215
1,5 4/0 1x75cm LV0211
2 3/0 1x45cm LV0216
2 3/0 1x75cm LV0212
3 2/0 1x45cm LV0217
3 2/0 1x75cm LV0213
DS24

needle
2 3/0 1x75cm LV1225
DS25

needle
1,5 4/0 1x75cm LV0222
2 3/0 1x75cm LV0223
2 3/0 1x90cm LV2223
3 2/0 1x75cm LV0224
3 2/0 1x90cm LV2224
DS26

needle
2 3/0 1x45cm LV1221
DS30

needle
3 2/0 1x75cm LV0234
3 2/0 1x90cm LV1239
3,5 0 1x75cm LV0235
DS37

needle
5 2 1x75cm LV1237
DS38

needle
3 2/0 1x75cm LV0244
DSC16

needle
1 5/0 1x75cm LV8052
1,5 4/0 1x75cm LV8208
2 3/0 1x75cm LV8053
FR27

needle
2 3/0 1x75cm LV0609
3 2/0 1x75cm LV0610
3,5 0 1x75cm LV0611
GR20

needle
1,5 4/0 1x75cm LV0402
3 2/0 1x90cm LV0399
GS13

needle
1,5 4/0 1x75cm LV1198
GS60

needle
3 2/0 1x75cm LV0237
HR10

needle
0,7 6/0 1x45cm LV0246
1 5/0 1x75cm LV0248
HR13

needle
0,7 6/0 1x45cm LV0251
0,7 6/0 1x75cm LV1251
1 5/0 1x45cm LV0252
1 5/0 1x75cm LV0254
1,5 4/0 1x45cm LV0253
1,5 4/0 1x75cm LV0255
2 3/0 1x45cm LV0250
HR16

needle
1 5/0 1x75cm LV3265
HR18

needle
0,7 6/0 1x75cm LV0241
1 5/0 1x75cm LV0242
1,5 4/0 1x45cm LV0258
1,5 4/0 1x75cm LV0256
2 3/0 1x45cm LV0259
2 3/0 1x75cm LV0257
3 2/0 1x75cm LV0260
HR20

needle
1,5 4/0 1x75cm LV1261
2 3/0 1x75cm LV1259
HR22

needle
1,5 4/0 1x75cm LV0261
1,5 4/0 6x45cm LV0526
2 3/0 1x120cm LV0363
2 3/0 1x75cm LV0262
2 3/0 4x75cm LV0322
2 3/0 6x45cm LV0527
3 2/0 1x75cm LV0263
3 2/0 4x75cm LV0323
HR22A

needle
2 3/0 6x75cm LV0327
HR25

needle
5 2 1x75cm LV0297
HR26

needle
2 3/0 1x75cm LV0535
3 2/0 1x45cm LV0136
3 2/0 1x75cm LV0536
3.5 0 1x75cm LV0540
HR26 A

needle
2 3/0 6x45cm LV0347
HR27

needle
1,5 4/0 1x45cm LV0245
1,5 4/0 1x75cm LV0265
2 3/0 1x75cm LV0266
2 3/0 1x90cm LV0366
2 3/0 6x45cm LV0537
3 2/0 1x75cm LV0267
3 2/0 1x90cm LV0367
3 2/0 6x45cm LV0538
3,5 0 1x75cm LV0268
4 1 1x75cm LV1269

Chirasorb braided violet
Jehlový návlek
EP USP
HR27A

needle
2 3/0 4x75cm LV0639
3 2/0 6x45cm LV0338
HR30

needle
2 3/0 1x45cm LV0169
2 3/0 1x75cm LV0269
2 3/0 1x90cm LV0369
3 2/0 1x75cm LV0273
3 2/0 1x90cm LV0364
3,5 0 1x75cm LV0274
3,5 0 1x90cm LV0371
4 1 1x75cm LV1275
4 1 1x90cm LV0372
5 2 1x75cm LV1276
HR30A

needle
3,5 0 4x75cm LV3274
HR35

needle
2 3/0 1x75cm LV0270
2 3/0 1x90cm LV0373
3 2/0 1x75cm LV0271
3 2/0 1x90cm LV0374
3,5 0 1x75cm LV0272
3,5 0 1x90cm LV0375
4 1 1x75cm LV1273
4 1 1x90cm LV0376
5 2 1x75cm LV1272
HR37

needle
3,5 0 1x90cm LV0378
3.5 0 1x75cm LV0579
4 1 1x75cm LV0379
HR40

needle
3 2/0 1x120cm LV1479
3 2/0 1x75cm LV0275
3 2/0 1x90cm LV1475
3,5 0 1x75cm LV0276
3,5 1 1x90cm LV1476
4 1 1x45cm LV0177
4 1 1x75cm LV0277
4 1 1x90cm LV1477
5 2 1x90cm LV1478
5 2 5x45cm LV2250
HR43

needle
5 2 1x75cm LV0479
HR48

needle
3,5 0 1x75cm LV1402
3.5 0 1x90cm LV1403
4 1 1x75cm LV1396
4 1 1x90cm LV1401
5 2 1x75cm LV1400
5 2 1x90cm LV1399
HR48 A

needle
4 1 4x45cm LV0793
HR50

needle
3,5 0 1x90cm LV1392
5 2 5x45cm LV1201
HR60

needle
3 2/0 1x75cm LV0278
3,5 0 1x75cm LV0279
HR65

needle
3 2/0 1x75cm LV1283
4 1 1x75cm LV1285
5 2 1x150cm LV1287
5 2 1x75cm LV1286
HR75

needle
5 2 1x75cm LV0496
HRF17

needle
1 5/0 1x75cm LV9242
1,5 4/0 1x75cm LV9256
HRF20

needle
1,5 4/0 1x75cm LV9261
HRF26

needle
1,5 4/0 1x75cm LV9265
2 3/0 1x75cm LV9266
3 2/0 1x75cm LV9267
HRF31

needle
2 3/0 1x75cm LV9269
3 2/0 1x75cm LV9273
HRF36

needle
2 3/0 1x90cm LV9373
3 2/0 1x75cm LV9236
HRN50

needle
4 1 1x90cm LV0686
HRs18

needle
1,5 4/0 1x75cm LV1256
HRs27black

needle
3 2/0 1x75cm LV2267
HRT17

needle
1,5 4/0 1x45cm LV0566
1,5 4/0 1x75cm LV0561
2 3/0 1x75cm LV0562
3 2/0 1x90cm LV0569
HRT20

needle
1 5/0 1x45cm LV0568
HRT22

needle
2 3/0 1x75cm LV0572
HRT25

needle
2 3/0 1x75cm LV0581
HRT30

needle
4 1 1x90cm LV0589
HRT31

needle
3 2/0 1x75cm LV0606
HRT37

needle
3 2/0 1x75cm LV0592
3 2/0 1x90cm LV0597
3,5 0 1x75cm LV0593
3,5 0 1x90cm LV0598
4 1 1x90cm LV0599
HRT40

needle
3,5 0 1x75cm LV0653
HRT45

needle
5 2 1x75cm LV0665
HRT80

needle
4 1 1x75cm LV0674
HRTX37

needle
5 2 1x75cm LV0604
HRX22

needle
2 3/0 1x75cm LV0420
HRX26

needle
2 3/0 1x75cm LV0419
3 2/0 1x75cm LV0417
HRX27

needle
2 3/0 1x75cm LV0429
3 2/0 1x75cm LV0430
4 1 1x75cm LV0432
HRX30

needle
2 3/0 1x75cm LV0426
3 2/0 1x75cm LV0434
4 1 1x75cm LV1436
HRX35

needle
3 2/0 1x75cm LV0280
3 2/0 1x90cm LV0380
3,5 0 1x75cm LV0281
3,5 0 1x90cm LV0381
4 1 1x75cm LV0282
HRX36

needle
2 3/0 1x75cm LV1280
3 2/0 1x90cm LV1380
3,5 0 1x75cm LV1281
4 1 1x75cm LV1282
HRX40

needle
3,5 0 1x75cm LV0285
3,5 0 1x90cm LV0385
4 1 1x75cm LV0286
4 1 1x90cm LV0386
5 2 1x90cm LV0387
HRX40A

needle
5 2 4x75cm LV0791
HRX45

needle
4 1 1x90cm LV0390
5 2 1x90cm LV0391
HRX48

needle
3,5 0 1x90cm LV1292
HRX50

needle
3,5 0 1x75cm LV0294
4 1 1x75cm LV0295
4 1 1x90cm LV0395
5 2 1x110cm LV0393
5 2 1x75cm LV0296
5 2 1x90cm LV0396
HS18

needle
2 3/0 1x75cm LV0424
3 2/0 1x75cm LV0425
HS21

needle
1,5 4/0 1x75cm LV0300
2 3/0 1x75cm LV0301
HS25

needle
2 3/0 1x75cm LV0441
3 2/0 1x75cm LV0442
3,5 0 1x75cm LV0443
HS26

needle
3,5 0 1x75cm LV1455
HS30

needle
3 2/0 1x75cm LV0445
3,5 0 1x75cm LV0446
4 1 1x75cm LV0447
HS36

needle
3 2/0 1x75cm LV0350
3,5 0 1x75cm LV0351
HS37

needle
3,5 0 1x75cm LV1451
4 1 1x75cm LV1452
5 2 1x90cm LV0453
HS40

needle
3 2/0 1x75cm LV0455
3,5 0 1x75cm LV0456
3,5 0 1x90cm LV0460
4 1 1x75cm LV0457
4 1 1x90cm LV0461
5 2 1x75cm LV0458
HS48

needle
3,5 0 1x75cm LV0466
4 1 1x90cm LV0469
5 2 1x90cm LV0470
HSX26

needle
4 1 1x75cm LV1456
5 2 1x75cm LV1454
HSX48

needle
3.5 0 1x90cm LV0464
J-RT30

needle
4 1 1x75cm LV0694
J-RX22

needle
3,5 0 1x75cm LV0398
J-RX30

needle
3 2/0 1x75cm LV1387
KR25

needle
3 2/0 1x20cm LV2736
KR27

needle
4 1 1x120cm LV2390
4 1 1x45cm LV1390
Chirasorb braided violet loop
Jehlový návlek
EP USP
HRX40

needle
3,5 0 1x150cm LV4035
4 1 1x150cm LV4040
HRX70

needle
5 2 1x2.40cm LV6550
KR27

needle
2 3/0 1x40cm LV4630
Chirasorb braided Chirapack violet
Bezjehlový návlek-Chirapack
EP USP

-
1,5 4/0 1x3m LV0003

-
2 3/0 1x2.50cm LV1004

-
2 3/0 1x3m LV0004

-
3 2/0 1x2.50cm LV1005

-
3 2/0 1x3m LV0005

-
3,5 0 1x2.50cm LV1006

-
3,5 0 1x3m LV0006

-
4 1 1x2.50cm LV1007

-
4 1 1x3m LV0007

-
5 2 1x2.50cm LV1008

-
5 2 1x3m LV0008

-
6 3+4 1x3m LV0009
Chirasorb braided Chirapack natural
Bezjehlový návlek-Chirapack
EP USP

-
1,5 4/0 1x3m LN0003

-
2 3/0 1x3m LN0004

-
3 2/0 1x3m LN0005

-
3,5 1x3m LN0006