Chirasorb

Chirasorb braided natural
Bezjehlový návlek-krátkometráž
EP USP

-
1 5/0 3x45cm LN0012-2

-
1,5 4/0 2x75cm LN0023-2

-
1,5 4/0 3x45cm LN0013-2

-
2 3/0 10x45cm LN0064-2

-
2 3/0 2x75cm LN0024-2

-
2 3/0 3x45cm LN0014-2

-
3 2/0 10x45cm LN0065-2

-
3 2/0 2x75cm LN0025-2

-
3 2/0 3x45cm LN0015-2

-
3,5 0 3x45cm LN0016-2
Chirasorb braided natural
Jehlový návlek
EP USP
DS12

needle
0,7 6/0 1x45cm LN1201-2
1 5/0 1x45cm LN1202-2
DS15

needle
1,5 4/0 1x45cm LN1206-2
2 3/0 1x45cm LN1207-2
DS16

needle
0,7 6/0 1x45cm LN1209-2
1 5/0 1x45cm LN1208-2
DS19

needle
1 5/0 1x45cm LN1215-2
1,5 4/0 1x45cm LN1216-2
1,5 4/0 1x75cm LN1211-2
2 3/0 1x45cm LN1217-2
2 3/0 1x75cm LN1212-2
3 2/0 1x75cm LN1213-2
DS25

needle
1.5 4/0 1x75cm LN1231-2
2 3/0 1x45cm LN1332-2
2 3/0 1x75cm LN1232-2
3 2/0 1x75cm LN1233-2
DS30

needle
3 2/0 1x75cm LN1243-2
3,5 0 1x75cm LN1244-2
DSM12

needle
0,7 6/0 1x45cm LN0201-2
1 5/0 1x45cm LN0202-2
1,5 4/0 1x45cm LN0203-2
DSM15

needle
1 5/0 1x45cm LN0206-2
1,5 4/0 1x45cm LN0207-2
2 3/0 1x45cm LN0208-2
DSM19

needle
1,5 4/0 1x45cm LN0216-2
1,5 4/0 1x75cm LN0212-2
2 3/0 1x75cm LN0213-2
DSM25

needle
2 3/0 1x45cm LN0228-2
2 3/0 1x75cm LN0223-2
3 2/0 1x75cm LN0224-2
HR13

needle
1 5/0 1x45cm LN0252-2
1,5 4/0 1x45cm LN0253-2
1.5 4/0 1x75cm LN0153-2
HR18

needle
1,5 4/0 1x75cm LN0256-2
2 3/0 1x75cm LN0257-2
HR22

needle
2 3/0 1x75cm LN0262-2
3 2/0 1x75cm LN0263-2
HR27

needle
2 3/0 1x75cm LN0266-2
HR30

needle
3,5 0 1x75cm LN0274-2
HRT17

needle
1,5 4/0 1x75cm LN0561-2
2 3/0 1x75cm LN0562-2
HRT22

needle
2 3/0 1x75cm LN0572-2
Chirasorb braided violet
Bezjehlový návlek-krátkometráž
EP USP

-
1 5/0 2x75cm LV0022-2

-
1 5/0 3x45cm LV0012-2

-
1 5/0 6x45cm LV0042-2

-
1,5 4/0 1x150cm LV0083-2

-
1,5 4/0 2x75cm LV0023-2

-
1,5 4/0 3x45cm LV0013-2

-
1,5 4/0 5x75cm LV0053-2

-
1,5 4/0 6x45cm LV0043-2

-
2 3/0 10x45cm LV0064-2

-
2 3/0 1x150cm LV0084-2

-
2 3/0 2x75cm LV0024-2

-
2 3/0 3x45cm LV0014-2

-
2 3/0 5x75cm LV0054-2

-
2 3/0 6x45cm LV0044-2

-
2 3/0 6x75cm LV0059-2

-
3 2/0 10x45cm LV0065-2

-
3 2/0 12x45cm LV4565-2

-
3 2/0 1x150cm LV0085-2

-
3 2/0 2x75cm LV0025-2

-
3 2/0 3x45cm LV0015-2

-
3 2/0 5x75cm LV0055-2

-
3 2/0 6x45cm LV0045-2

-
3 2/0 6x75cm LV0051-2

-
3,5 0 10x45cm LV0066-2

-
3,5 0 1x150cm LV0089-2

-
3,5 0 2x75cm LV0026-2

-
3,5 0 3x45cm LV0016-2

-
3,5 0 5x75cm LV0056-2

-
3,5 0 6x45cm LV0046-2

-
3.5 0 6x75cm LV0060-2

-
4 1 10x45cm LV0067-2

-
4 1 1x150cm LV0087-2

-
4 1 2x75cm LV0027-2

-
4 1 3x45cm LV0017-2

-
4 1 5x75cm LV0057-2

-
4 1 6x45cm LV0047-2

-
4 1 6x75cm LV4557-2

-
5 2 10x45cm LV0068-2

-
5 2 12x45cm LV4568-2

-
5 2 1x150cm LV0090-2

-
5 2 2x75cm LV0028-2

-
5 2 3x45cm LV0018-2

-
5 2 5x75cm LV0058-2

-
5 2 6x45cm LV0048-2
Chirasorb braided violet
Jehlový návlek
EP USP
2xHR27

needle
2 3/0 1x90cm LV2466-2
3 2/0 1x90cm LV2467-2
ART30black

needle
1,5 4/0 1x45cm LV0630-2
DR15

needle
1,5 4/0 1x75cm LV0724-2
DR21

needle
3 2/0 1x75cm LV0744-2
DR30

needle
2 3/0 1x75cm LV0746-2
DRN60
needle
4 1 1x1m LV0699-2
DRT17

needle
2 3/0 1x75cm LV0555-2
DS11

needle
0.5 7/0 1x45cm LV0193-2
DS12

needle
0,7 6/0 1x45cm LV0201-2
1 5/0 1x45cm LV0202-2
1,5 4/0 1x45cm LV0203-2
DS15

needle
0.7 6/0 1x45cm LV0200-2
1 5/0 1x45cm LV0205-2
1,5 4/0 1x45cm LV0206-2
1,5 4/0 1x75cm LV0209-2
2 3/0 1x45cm LV0207-2
DS19

needle
1 5/0 1x45cm LV0214-2
1,5 4/0 1x45cm LV0215-2
1,5 4/0 1x75cm LV0211-2
2 3/0 1x45cm LV0216-2
2 3/0 1x75cm LV0212-2
3 2/0 1x45cm LV0217-2
3 2/0 1x75cm LV0213-2
DS24

needle
2 3/0 1x75cm LV1225-2
DS25

needle
1,5 4/0 1x75cm LV0222-2
2 3/0 1x75cm LV0223-2
2 3/0 1x90cm LV2223-2
3 2/0 1x75cm LV0224-2
3 2/0 1x90cm LV2224-2
DS26

needle
2 3/0 1x45cm LV1221-2
DS30

needle
3 2/0 1x75cm LV0234-2
3 2/0 1x90cm LV1239-2
3,5 0 1x75cm LV0235-2
DS37

needle
5 2 1x75cm LV1237-2
DS38

needle
3 2/0 1x75cm LV0244-2
DSC16

needle
1 5/0 1x75cm LV8052-2
1,5 4/0 1x75cm LV8208-2
2 3/0 1x75cm LV8053-2
FR27

needle
2 3/0 1x75cm LV0609-2
3 2/0 1x75cm LV0610-2
3,5 0 1x75cm LV0611-2
GR20

needle
1,5 4/0 1x75cm LV0402-2
3 2/0 1x90cm LV0399-2
GS13

needle
1,5 4/0 1x75cm LV1198-2
GS60

needle
3 2/0 1x75cm LV0237-2
HR10

needle
0,7 6/0 1x45cm LV0246-2
1 5/0 1x75cm LV0248-2
HR13

needle
0,7 6/0 1x45cm LV0251-2
0,7 6/0 1x75cm LV1251-2
1 5/0 1x45cm LV0252-2
1 5/0 1x75cm LV0254-2
1,5 4/0 1x45cm LV0253-2
1,5 4/0 1x75cm LV0255-2
2 3/0 1x45cm LV0250-2
HR16

needle
1 5/0 1x75cm LV3265-2
HR18

needle
0,7 6/0 1x75cm LV0241-2
1 5/0 1x75cm LV0242-2
1,5 4/0 1x45cm LV0258-2
1,5 4/0 1x75cm LV0256-2
2 3/0 1x45cm LV0259-2
2 3/0 1x75cm LV0257-2
3 2/0 1x75cm LV0260-2
HR20

needle
1,5 4/0 1x75cm LV1261-2
2 3/0 1x75cm LV1259-2
HR22

needle
1,5 4/0 1x75cm LV0261-2
1,5 4/0 6x45cm LV0526-2
2 3/0 1x120cm LV0363-2
2 3/0 1x75cm LV0262-2
2 3/0 4x75cm LV0322-2
2 3/0 6x45cm LV0527-2
3 2/0 1x75cm LV0263-2
3 2/0 4x75cm LV0323-2
HR22A

needle
2 3/0 6x75cm LV0327-2
HR25

needle
5 2 1x75cm LV0297-2
HR26

needle
2 3/0 1x75cm LV0535-2
3 2/0 1x45cm LV0136-2
3 2/0 1x75cm LV0536-2
3.5 0 1x75cm LV0540-2
HR26 A

needle
2 3/0 6x45cm LV0347-2
HR27

needle
1,5 4/0 1x45cm LV0245-2
1,5 4/0 1x75cm LV0265-2
2 3/0 1x75cm LV0266-2
2 3/0 1x90cm LV0366-2
2 3/0 6x45cm LV0537-2
3 2/0 1x75cm LV0267-2
3 2/0 1x90cm LV0367-2
3 2/0 6x45cm LV0538-2
3,5 0 1x75cm LV0268-2
4 1 1x75cm LV1269-2

Chirasorb braided violet
Jehlový návlek
EP USP
HR27A

needle
2 3/0 4x75cm LV0639-2
3 2/0 6x45cm LV0338-2
HR30

needle
2 3/0 1x45cm LV0169-2
2 3/0 1x75cm LV0269-2
2 3/0 1x90cm LV0369-2
3 2/0 1x75cm LV0273-2
3 2/0 1x90cm LV0364-2
3,5 0 1x75cm LV0274-2
3,5 0 1x90cm LV0371-2
4 1 1x75cm LV1275-2
4 1 1x90cm LV0372-2
5 2 1x75cm LV1276-2
HR30A

needle
3,5 0 4x75cm LV3274-2
HR35

needle
2 3/0 1x75cm LV0270-2
2 3/0 1x90cm LV0373-2
3 2/0 1x75cm LV0271-2
3 2/0 1x90cm LV0374-2
3,5 0 1x75cm LV0272-2
3,5 0 1x90cm LV0375-2
4 1 1x75cm LV1273-2
4 1 1x90cm LV0376-2
5 2 1x75cm LV1272-2
HR37

needle
3,5 0 1x90cm LV0378-2
3.5 0 1x75cm LV0579-2
4 1 1x75cm LV0379-2
HR40

needle
3 2/0 1x120cm LV1479-2
3 2/0 1x75cm LV0275-2
3 2/0 1x90cm LV1475-2
3,5 0 1x75cm LV0276-2
3,5 1 1x90cm LV1476-2
4 1 1x45cm LV0177-2
4 1 1x75cm LV0277-2
4 1 1x90cm LV1477-2
5 2 1x90cm LV1478-2
5 2 5x45cm LV2250-2
HR43

needle
5 2 1x75cm LV0479-2
HR48

needle
3,5 0 1x75cm LV1402-2
3.5 0 1x90cm LV1403-2
4 1 1x75cm LV1396-2
4 1 1x90cm LV1401-2
5 2 1x75cm LV1400-2
5 2 1x90cm LV1399-2
HR48 A

needle
4 1 4x45cm LV0793-2
HR50

needle
3,5 0 1x90cm LV1392-2
5 2 5x45cm LV1201-2
HR60

needle
3 2/0 1x75cm LV0278-2
3,5 0 1x75cm LV0279-2
HR65

needle
3 2/0 1x75cm LV1283-2
4 1 1x75cm LV1285-2
5 2 1x150cm LV1287-2
5 2 1x75cm LV1286-2
HR75

needle
5 2 1x75cm LV0496-2
HRF17

needle
1 5/0 1x75cm LV9242-2
1,5 4/0 1x75cm LV9256-2
HRF20

needle
1,5 4/0 1x75cm LV9261-2
HRF26

needle
1,5 4/0 1x75cm LV9265-2
2 3/0 1x75cm LV9266-2
3 2/0 1x75cm LV9267-2
HRF31

needle
2 3/0 1x75cm LV9269-2
3 2/0 1x75cm LV9273-2
HRF36

needle
2 3/0 1x90cm LV9373-2
3 2/0 1x75cm LV9236-2
HRN50

needle
4 1 1x90cm LV0686-2
HRs18

needle
1,5 4/0 1x75cm LV1256-2
HRs27black

needle
3 2/0 1x75cm LV2267-2
HRT17

needle
1,5 4/0 1x45cm LV0566-2
1,5 4/0 1x75cm LV0561-2
2 3/0 1x75cm LV0562-2
3 2/0 1x90cm LV0569-2
HRT20

needle
1 5/0 1x45cm LV0568-2
HRT22

needle
2 3/0 1x75cm LV0572-2
HRT25

needle
2 3/0 1x75cm LV0581-2
HRT30

needle
4 1 1x90cm LV0589-2
HRT31

needle
3 2/0 1x75cm LV0606-2
HRT37

needle
3 2/0 1x75cm LV0592-2
3 2/0 1x90cm LV0597-2
3,5 0 1x75cm LV0593-2
3,5 0 1x90cm LV0598-2
4 1 1x90cm LV0599-2
HRT40

needle
3,5 0 1x75cm LV0653-2
HRT45

needle
5 2 1x75cm LV0665-2
HRT80

needle
4 1 1x75cm LV0674-2
HRTX37

needle
5 2 1x75cm LV0604-2
HRX22

needle
2 3/0 1x75cm LV0420-2
HRX26

needle
2 3/0 1x75cm LV0419-2
3 2/0 1x75cm LV0417-2
HRX27

needle
2 3/0 1x75cm LV0429-2
3 2/0 1x75cm LV0430-2
4 1 1x75cm LV0432-2
HRX30

needle
2 3/0 1x75cm LV0426-2
3 2/0 1x75cm LV0434-2
4 1 1x75cm LV1436-2
HRX35

needle
3 2/0 1x75cm LV0280-2
3 2/0 1x90cm LV0380-2
3,5 0 1x75cm LV0281-2
3,5 0 1x90cm LV0381-2
4 1 1x75cm LV0282-2
HRX36

needle
2 3/0 1x75cm LV1280-2
3 2/0 1x90cm LV1380-2
3,5 0 1x75cm LV1281-2
4 1 1x75cm LV1282-2
HRX40

needle
3,5 0 1x75cm LV0285-2
3,5 0 1x90cm LV0385-2
4 1 1x75cm LV0286-2
4 1 1x90cm LV0386-2
5 2 1x90cm LV0387-2
HRX40A

needle
5 2 4x75cm LV0791
HRX45

needle
4 1 1x90cm LV0390-2
5 2 1x90cm LV0391-2
HRX48

needle
3,5 0 1x90cm LV1292-2
HRX50

needle
3,5 0 1x75cm LV0294-2
4 1 1x75cm LV0295-2
4 1 1x90cm LV0395-2
5 2 1x110cm LV0393-2
5 2 1x75cm LV0296-2
5 2 1x90cm LV0396-2
HS18

needle
2 3/0 1x75cm LV0424-2
3 2/0 1x75cm LV0425-2
HS21

needle
1,5 4/0 1x75cm LV0300-2
2 3/0 1x75cm LV0301-2
HS25

needle
2 3/0 1x75cm LV0441-2
3 2/0 1x75cm LV0442-2
3,5 0 1x75cm LV0443-2
HS26

needle
3,5 0 1x75cm LV1455-2
HS30

needle
3 2/0 1x75cm LV0445-2
3,5 0 1x75cm LV0446-2
4 1 1x75cm LV0447-2
HS36

needle
3 2/0 1x75cm LV0350-2
3,5 0 1x75cm LV0351-2
HS37

needle
3,5 0 1x75cm LV1451-2
4 1 1x75cm LV1452-2
5 2 1x90cm LV0453-2
HS40

needle
3 2/0 1x75cm LV0455-2
3,5 0 1x75cm LV0456-2
3,5 0 1x90cm LV0460-2
4 1 1x75cm LV0457-2
4 1 1x90cm LV0461-2
5 2 1x75cm LV0458-2
HS48

needle
3,5 0 1x75cm LV0466-2
4 1 1x90cm LV0469-2
5 2 1x90cm LV0470-2
HSX26

needle
4 1 1x75cm LV1456-2
5 2 1x75cm LV1454-2
HSX48

needle
3.5 0 1x90cm LV0464-2
J-RT30

needle
4 1 1x75cm LV0694-2
J-RX22

needle
3,5 0 1x75cm LV0398-2
J-RX30

needle
3 2/0 1x75cm LV1387-2
KR25

needle
3 2/0 1x20cm LV2736-2
KR27

needle
4 1 1x120cm LV2390-2
4 1 1x45cm LV1390
Chirasorb braided violet loop
Jehlový návlek
EP USP
HRX40

needle
3,5 0 1x150cm LV4035
4 1 1x150cm LV4040
HRX70

needle
5 2 1x2.40cm LV6550
KR27

needle
2 3/0 1x40cm LV4630
Chirasorb braided Chirapack violet
Bezjehlový návlek-Chirapack
EP USP

-
1,5 4/0 1x3m LV0003

-
2 3/0 1x2.50cm LV1004

-
2 3/0 1x3m LV0004

-
3 2/0 1x2.50cm LV1005

-
3 2/0 1x3m LV0005

-
3,5 0 1x2.50cm LV1006

-
3,5 0 1x3m LV0006

-
4 1 1x2.50cm LV1007

-
4 1 1x3m LV0007

-
5 2 1x2.50cm LV1008

-
5 2 1x3m LV0008

-
6 3+4 1x3m LV0009
Chirasorb braided Chirapack natural
Bezjehlový návlek-Chirapack
EP USP

-
1,5 4/0 1x3m LN0003

-
2 3/0 1x3m LN0004

-
3 2/0 1x3m LN0005

-
3,5 1x3m LN0006