Ochrana osobních údajů

Vážení uživatelé,


v souladu s čl. 6 odst. 1 a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění novel (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“) s účinnosti od 25.5.2018 Vám předkládáme

OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, jejichž správcem je  CHIRANA T. Injecta, s.r.o., jako výrobce chirurgických šicích materiálů, viz www.chirmax.cz.

KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje prostředky, účel a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za účelem plnění uzavřených smluv, vedení obchodní agendy a technické podpory je CHIRANA T. Injecta, s.r.o., Komořanská 2148, 143 00, Praha 4, Česká republika, IČO: 26216469, DIČ: CZ26216469, vedena u Městského soudu v Praze spis. značka C 233080, email sales@t-injecta.cz, tel. +420 241 768 407, +420 241 768 408.

Pro Správce mohou osobní údaje zpracovávat i tito zpracovatelé:

WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika
General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava
Martina Horáčková, Foltýnova 1025/12, 635 00 Brno – Bystrc
FineData s.r.o., Pod Lesem 2119/7, 143 00 Praha 4
FOFRS IT s.r.o., Benediktská 723/16, 110 00 Praha 1

JAK A PROČ JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY
Při zpracování osobních údajů se řídíme zákonem o zpracováním osobních údajů a souvisejícími právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“).
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění uzavřených smluv, vedení obchodní agendy a technická podpora.
Veškeré Vaše osobní údaje za výše uvedeným účelem zpracováváme na základě Vámi poskytnutých údajů a pro daný účel uchováváme po dobu trvání uzavřených smluv a obchodní spolupráce a dále evidujeme po dobu stanovenou zejména zákonnými pravidly pro archivaci a platnými právními předpisy.

KTERÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás a údaje nutné k řádnému plnění uzavřených smluv a naplňování obchodní spolupráce.
Jméno a příjmení, titul, adresa, název společnosti, e-mail, telefon, IČO, DIČ.
V rámci naší činnosti, mohou být u nás zaznamenány osobní údaje, které patří dalším fyzickým osobám, Vašim zaměstnancům, případně spolupracovníkům, které jste nám uvedli nebo nám uvedete. Jedná se o fyzické osoby, které jsou osobami kontaktními a se kterými máme spolupracovat nebo jim přímo poskytovat naše produkty a služby. Jedná se zejména o jméno, příjmení, telefon, adresu, email, tyto údaje si určujete sami a je potřeba zvažovat, jaké údaje nám za tyto osoby poskytnete.
V rámci naší činnosti budou sledovány údaje, které se váží na odběry produktů a služeb, a to v množství i čase, abychom mohli lépe vystihnout Vaše potřeby, a tak lépe určili směr našeho podnikání.

JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
S Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péči a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.
Naše data jsou zabezpečena dostatečně silnými hesly (s dostatečnou délkou, kombinací písmen malých, velkých i číslic) a není možné se k nim bez znalosti těchto hesel dostat.
Přijali jsme interní směrnici na práci s osobními údaji, zahrnující osobní odpovědnost, bezpečnost při práci s nimi a další.
Na ochranu osobních údajů naše zaměstnance pravidelně školíme.

JAKÁ MÁTE PRÁVA K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM
Vůči nám, jako správci Vašich osobních údajů, můžete uplatnit následující práva:

  • právo získat potvrzení o zpracování Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají
  • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou neúplné nebo nepřesné
  • právo na výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy, zejména:

Zákonem č. 563/1992 Sb. o účetnictví
Zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
Zákonem č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb
Zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Zákonem č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních
Zákonem č. 280/2009 Sb. daňový řád
Zákonem č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti
Zákonem č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na adresu správce osobních údajů CHIRANA T. Injecta, s.r.o., Komořanská 2148, 143 00 Praha 4 nebo na emailové adresy  sales@t-injecta.cz nebo osobniudaje@t-injecta.cz. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 24, 170 00 Praha 7
pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna); email:  posta@uoou.cz; ID datové schránky: qkbaa2n